Pre všetkých majiteľov alebo prevádzkovateľov osobných, dodávkových alebo nákladných vozidiel ponúkame všetky administratívne práce spojené s prevádzkou vozidiel, ktoré vyžaduje zákonná úprava alebo predpis. Týka sa to hlavne denného sledovania:

  • ubehnutých kilometrov
  • PHM /porovnávanie normovanej a skutočnej spotreby/
  • intervalov výmen olejov vo vozidle
  • u nákladných vozidiel sledovanie odpracovaných hodín, nadčasov, práce v noci atď.
  • u osobných a dodávkových vozidiel vedenie knihy jázd

  • Všetky tieto sumáre sa spracujú na základe Vašich podkladov. Konečné výstupy pre Vašu potrebu budú spracované v dohodnutej tlačovej forme a v termínoch podľa Vašeho želania. Výmeny olejov v požadovaných termínoch sme schopní previesť v našej firme s dodaním potrebného materialu a vo vopred dohodnutom termíne. U osobných vozidiel,ktoré sleduje naša firma nebude zákazníkovi pri výmene olejov učtovaná práca mechanika a u nákladných vozidiel bude účtovaná len polovičná práca mechanika. Cena za tieto administratívne služby bude vopred dohodnutá a bude závislá od počtu sledovaných vozidiel. Ak tieto práce robíte doteraz sami, oberáte sa o vzácný čas, ktorý môžete venovať inej, pre Vás zaujímavej činnosti.

       
    © 2004napísať správcovi stránky